ललितपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कर्मचारी विवरण सूचना प्रणाली